Poeldijk

Kern Poeldijk15. De Kreken
Dit nieuwe gebied aan de noordkant van Poeldijk, grofweg begrensd door de Nieuweweg en het veilingterrein, kenmerkt zich door veel ruimte en groen. In de eerste fase zijn de contouren van het park al duidelijk zichtbaar. De verkoop van het project van Bouwfonds en Grondvest – De Groene Kreken, dat bestaat uit 26 vrijstaande villa ’s en twee-onder-één-kapwoningen op ruime kavels – is onlangs gestart. Er zijn nog enkele particuliere bouwkavels beschikbaar. In de loop van dit jaar worden ook kavels op andere plekken in De Kreken op de markt gebracht. Kijk voor meer informatie op: www.dewestlandsezoom.nl

14. Het Dorp
De komende jaren wordt het dorpshart van Poeldijk aantrekkelijker gemaakt. Zo moet onder andere de aanleg van een haventje aan eveneens een nieuw aan te leggen pleintje nog meer karakter geven aan het centrum. In Het Dorp is reeds goed te zien hoe het nieuwe woon/zorggebouw vorm krijgt. De verkoop van appartementencomplex Gantelzicht is in volle gang. Bijna alle benodigde grond aan en rond de Rijsenburgerweg is aangekocht en de meeste panden zijn inmiddels gesloopt. Dit jaar gaat de volgende bouwfase in Het Dorp van start, bestaand uit eengezinswoningen, herenhuizen en eventueel appartementen.
Kijk voor meer informatie op: www.dewestlandsezoom.nl

16. Herstructureringsgebied Boomawatering
Toekomstbestendige tuinbouwkavels en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit zijn de belangrijkste doelstellingen voor het 235 hectare grote glastuinbouwgebied Boomawatering, gelegen tussen Monster en Poeldijk. Om dit mogelijk te maken wordt een deel van de bestaande wegen geschikt gemaakt voor het steeds groter wordende tuinbouwverkeer en het aanleggen van een aantal nieuwe wegen. Zo wordt er onder andere een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, welke aansluit op de enige jaren geleden aangelegde rotonde op de Monsterseweg. Totaal wordt zo’n kleine 3 km weg verbeterd of aangelegd. Om het gebied optimaal te
kunnen herverkavelen wordt ook het kronkelend door het gebied stromende riviertje de ‘Boomawatering’ op verschillende plaatsen omgelegd. Tevens krijgt de wateropgave conform het Westlands Waterplan een plaats in dit gebied. Zo wordt er circa 1,25 ha aanvullende waterberging gerealiseerd en totaal circa 4 ha natuurvriendelijke oever aangelegd. Daarnaast wordt circa 3 ha waterberging die de reconstructie en schaalvergroting van de glastuinbouw in de weg staat, gedempt en elders in het gebied teruggegraven. De gedempte waterbergingen worden ingebracht voor herstructurering van de glastuinbouw. Door het ‘nieuwe’ water langs of nabij doorgaande wegen te situeren wordt de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeterd. Veel van dit water wordt nabij de Casembrootlaan/Middenweg gerealiseerd, waardoor een groen- en waterrijk gebied ontstaat. Het plan wordt in de gemeenteraad van januari 2010 behandeld. Wanneer de raad akkoord gaat, kan tot de verdere uitwerking en realisatie van het plan worden overgegaan. Om de betrokken bewoners en ondernemers in het plangebied uitgebreider te informeren wordt in het eerste kwartaal van 2010 een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland