Kwintsheul

Kern Kwintsheul13. De Gouwse oevers
De Gouw is één van de projecten in de Westlandse Zoom, gelegen tussen de Poeldijkseweg, de Holle Watering en het dorp KwintsheuL In De Gouw zijn diverse natuureilandjes aangelegd en ingericht Ook is de nieuwe fietsstraat Gouwlaan al zichtbaar. In deze voor Westland unieke straat moeten automobilisten zich aanpassen ,aan het fietsverkeer. De Gouwlaan maakt deel uit van de recreatieve fietsroute van de kust naar MiddenDelfland. Tussen de Van Buerenlaan en de Gouwlaan ligt een nieuwe brug. Deze speciaal voor De Westlandse Zoom ontworpen brug zorgt ervoor dat de (toekomstige) bewoners van De Gouw hun woning goed kunnen bereiken. Ook de oude brug tussen de Pastoor Vinkesteynstraat en het Slimpad is vervangen. De eerste vrijstaande woning op een particuliere kavel is in aanbouwen binnenkort gaat de eerste paal de grond in voor de eigentijdse woningen van het project De Gouwse Oevers. Dit jaar gaan de volgende fasen van De Gouw in ontwikkeling, met luxe villa ’s en particuliere bouwkavels. Kijk voor meer informatie op: www.dewestlandsezoom.nl

11. Integraal ontwikkelingsplan Kwintsheul
In 2009 is de gemeente begonnen met de ontwikkeling van een ruimtelijke visie op KwintsheuL In deze visie moet duidelijk worden welke veranderingen er nodig zijn om ook in de toekomst een levendig en herkenbaar centrum te behouden en wat er nodig is om het voorzieningenniveau, zowel commercieel als sociaal-maatschappelijk, aan te laten sluiten bij de behoeften in de toekomst Ook moet duidelijk worden of er mogelijkheden zijn voor woningbouw voor doelgroepen die nog onvoldoende aan bod komen. Dit zijn in Kwintsheul zowel de (zorgbehoevende) ouderen als jongeren die starten op de woningmarkt. Concreet wordt met name gekeken naar het centrum en het gebied rond de Leeuwerik. Allereerst zijn de wensen en toekomstige behoeften van betrokken ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties geïnventariseerd. De resultaten zijn in de zomer van 2009 gepresenteerd. Sinds het najaar van 2009 verkennen twee werkgroepen de mogelijkheden voor beide locaties. Naast de gemeente zijn ook externe partijen als AH Koornneef, de Kastanjehof, Wonen Wateringen, Basisschool Andreashof, Kinderdagverblijf Trumpy en sportfederatie Quintus in de werkgroepen vertegenwoordigd. Initiatiefgroep ‘De Heulse Aanpak’ is hier eveneens bij betrokken, zodat er continu aandacht is voor het draagvlak van de plannen. Momenteel zijn diverse partijen druk aan het ‘rekenen en tekenen’ en zodoende mogelijkheden aan het verkennen. Er wordt in elk geval gezocht naar een logische combinatie van bepaalde functies, zoals kinderopvang, sport en onderwijs of ouderenwoningen en zorg, Zo kunnen voorzieningen elkaar versterken en kunnen bepaalde ruimten mogelijk door meerdere partijen worden gebruikt. De winst van het afgelopen half jaar is dat zeer uiteenlopende partijen elkaar hebben gevonden en gezamenlijk plannen maken, We verwachten dat deze winst het komend half jaar resulteert in concrete plannen die door alle direct betrokkenen worden gedragen, Als het zover is, presenteren we de plannen aan een breder publiek om er samen over te praten.

12. Bedrijventerrein Kwintsheul
Op 1 december 2009 zijn het ontwerp bestemmings-en het exploitatieplan voor bedrijventerrein Kwintsheul in de raadscommissie Ruimte behandeld, Vanaf 4 december 2009 zijn deze stukken ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen, Na verwerking van de eventueel ingediende zienswijzen is de verwachting dat deze stukken medio 2010 door de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld. De riolering is inmiddels vervangen, maar de verwerving van grond die nodig is voor de aanleg van nieuwe hoofdontsluitingswegen levert nog wat knelpunten op, Oplevering van de nieuwe Bovendijk – van de Heulweg tot aan de loods van firma Van der Voort (fase 1) – vond plaats in december 2008. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over het bouwplan van firma Van Der Voort en over de aansluiting van de IRG-weg.op de Bovendijk, inclusief inrichting en materiaalkeuze. Uitvoering van dit laatste stuk van de Bovendijk staat gepland medio 2010 . Het is de bedoeling om het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein te ontsluiten via een tweezijdig te berijden eerste dwars- en parallelweg van 6,6 meter breed in combinatie met een keerlus. Een tweede dwarsweg is ook nodig om een veilige bereikbaarheid van het nieuwe deel van het bedrijventerrein te kunnen garanderen. Daar worden nog gesprekken over gevoerd met belanghebbende partijen. Het uiteindelijke plan wordt verwerkt in het ontwerp bestemmings- en het exploitatieplan. Voor dit project is de deadline van de provincie – eind 2010 – het uitgangspunt.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland