De Lier

Kern De Lier

2. Het Lierhof
Op het voormalige terrein van Logiqs Agro in De Lier, gelegen tussen de Lierweg, Burgemeester Crezeelaan en Jan van Gaaienstraat; worden woningen gebouwd. In dit gebied met de naam ‘Het Lierhof’ komen koopwoningen en appartementen, variërend van sociale koop en huurappartementen tot duurdere koopwoningen. Het gaat om 13 eengezinswoningen, 16 geschakelde twee-onder-één-kappers en 13 appartementen in de sociale huursector. Het Lierhof krijgt voldoende parkeergelegenheid en wordt verfraaid met groen. De bestemmingsplanprocedure gaat in het eerste kwartaal van 2010 van start. Vervolgens wordt de bouwaanvraag ingediend en start de verkoop van de koopwoningen. We verwachten dat de bouw in het vierde kwartaal van 2010 kan beginnen. Als dat het geval is, worden de woningen vanaf december 2011 opgeleverd.

4. Liermolen
Liermolen ligt tussen de Veilingweg, Molensloot West, de Vogelwijk en de Vreeburchlaan. Hier worden zo’n 500 woningen gebouwd in diverse prijsklassen. Het plan bestaat verder uit een extra waterberging om de problemen met wateroverlast in De Lier op te lossen. Het voorontwerpbestemmingsplan is aan het College
van B&W voorgelegd en komt op 12 januari 2010 aan de orde in de raadscommissie Ruimte. Een paar dagen daarna wordt het ter inzage gelegd, inclusief het stedenbouwkundig plan. Begin februari Ofganiseren wij een inloop-/inspraakavond. Eén van de ontwikkelende partijen is Lithos. Dit bedrijf werkt momenteel aan de selectie van de architecten die het plan gaan ontwikkelen en aan een voorlopige planning.

Wijkgebonden energiebedrijf
Liermolen wordt voorzien van een milieuvriendelijke energievoorziening. Die moet er voor zorgen dat de woningen minder broeikasgassen uitstoten. Dit kan bijvoorbeeld door het verbranden van biomassa, warmtepompen of geothermie (aardwarmte). Ook wordt de mogelijke samenwerking onderzocht met bedrijven in de omgeving die warmte produceren. De methode met warmtepompen gaat meestal samen met ondergrondse opslag van warmte en koude. In de winter wordt koude opgeslagen en in de zomer warmte. In de winter wordt warmte opgepompt, waarmee de woningen worden verwarmd, en in de zomer koude, waarmee de woningen worden gekoeld. Geothermie is een methode waarmee warm water van meer dan 60°C uit de diepere lagen van de ondergrond – meer dan tweeduizend meter diep – wordt opgepompt. Een milieuadviesbureau ondersteunt de gemeente bij het maken van de technische afwegingen.

3. Molensloot-West
Ten oosten van het centrum ligt Molensloot West, een nieuwbouwwijk in de Oude Lierpolder. Hier worden in totaal 350 woningen gebouwd. De eerste fase is afgerond. Momenteel staan de ‘De Hoven’ en ‘Parkzone’ op de planning om ontwikkeld te worden. De Hoven bestaat uit 6 luxe twee-onder-één-kapwoningen. In
Parkzone komen 14 herenhuizen en 27 appartementen. Het accent ligt op een veilige en leefbare woonomgeving. Vandaar dat extra aandacht wordt besteed aan de openbare verlichting en laaggroeiende beplanting. We verwachten dat de laatste woningen in 2011 worden opgeleverd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting zal het voorontwerpbestemmingsplan in het tweede kwartaal van dit jaar in procedure gebracht worden.

1. Centrum plan De Lier
Met een aantal projecten wordt een impuls gegeven aan de dorpskern van De Lier. De herinrichting van het Rankplein is inmiddels afgerond. Voor 2010 staat de herinrichting van de Hoofdstraat, inclusief vervanging van de riolering, op stapel. In verband hiermee vond in oktober 2009 een informatieavond plaats voor de Lierse bevolking. Omdat de Hoofdstraat een waterkerende functie heeft, wordt in 2010 tussen de Sportlaan en de Kerklaan een damwand langs de Lee-oever geplaatst. Deze neemt de waterkerende functie van de Hoofdstraat over.

Een belangrijk particulier initiatief is de bouw van de nieuwe C1000-supermarkt in combinatie met een aantal appartementen. De verkoop van deze appartementen ging in juni 2009 van start. Naar verwachting wordt vóór ljuli 2010 gestart met de bouw. Wanneer de bouw wat verder is gevorderd, gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting van het aangrenzende Oranjeplein, waarbij het aantal parkeerplaatsen zal worden uitgebreid. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt de oplevering verwacht van de nieuwbouw op de hoek van de Kerklaan en de Hoofdstraat, bestaande uit 21 appartementen en circa 900 m2 winkeloppervlakte.

5. Bedrijventerrein Leehove
Bedrijventerrein Leehove ligt vlakbij het knooppunt Westerlee en is zo’n 15 hectare groot. Leehove is bestemd voor bedrijven in de bouw, (groot)handel, installatietechniek en autobranche. Zakelijke dienstverlening is slechts zeer beperkt toegestaan. De laatste kavels zijn inmiddels bouwrijp. Het grootste deel van het bedrijventerrein ligt er en ook de openbare ruimte is aangelegd. We verwachten dat de laatste twee kavels begin 2010 worden uitgegeven en dat de locatie medio 2011 bebouwd zal zijn. De gemeente heeft een actieve rol bij het uitgeven van de kavels, inclusief de onderhandelingen met de ondernemers. Naast de inrichting zorgt de gemeente eveneens voor beheer van de openbare ruimte. De Provincie zal de aanpassingen van het kruispunt (Leehove – N223) meenemen in de uitvoering van de reconstructie van de weg (N223).

6. Het 3-in-1-project
Met het ‘3-in-l-project’ willen we de wegen in het Westland en richting Hoek van Holland verbeteren. Het project resulteert naast betere bereikbaarheid in meer verkeersveiligheid en vergroting van de leefbaarheid. De initiatiefnemers en financiers zijn de provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam. Betrokken gemeenten zijn Rotterdam en Westland. De verbetering wordt bereikt door de aanleg.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland